یونیورسیاد 2019 ایتالیا|حفظ جایگاه دهمی کاروان ایران با ادامه مدال آوری تکواندو

یونیورسیاد 2019 ایتالیا|حفظ جایگاه دهمی کاروان ایران با ادامه مدال آوری تکواندو

در پایان هشتمین روز از یونیورسیاد در ناپل ایتالیا، کاروان ایران همچنان در رده دهم جدول توزیع مدال‌ها باقی ماند‌.

https://tn.ai/2052180