چرا کارگران فصلی و غیردائم از مزایای بیمه بیکاری محرومند؟

چرا کارگران فصلی و غیردائم از مزایای بیمه بیکاری محرومند؟

با توجه به اینکه طبق قانون،‌ تنها کسی می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که بدون میل و اراده بیکار شده باشد، تمام کارگران فصلی و غیردائم بیمه بیکاری نمی‌‌گیرند.

https://tn.ai/2052037