نماینده مجلس: ایجاد معاونت جدید در دولت برای دور زدن قانون است

نماینده مجلس: ایجاد معاونت جدید در دولت برای دور زدن قانون است

نماینده مردم محلات در مجلس گفت: ایجاد معاونت بازرگانی به نوعی دور زدن و لجبازی با مجلس است.

https://tn.ai/2030577