قم| هر کسی وظیفه دارد در حد توان خود به نیازمندان کمک کند

قم| هر کسی وظیفه دارد در حد توان خود به نیازمندان کمک کند

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه هر کسی وظیفه دارد در حد توان خود به نیازمندان کمک کند گفت: برخی وضع مالی بسیار خوبی دارند ولی هنگام کمک به فقیران بسیار اندک کمک می‌کنند در انفاق به فقرا باید ابتدا خویشاوندان و نزدیکان مدنظر باشند.

https://tn.ai/2013572