پنتاگون طرح خروج نظامیان آمریکایی از آلمان را ارائه کرد

پنتاگون طرح خروج نظامیان آمریکایی از آلمان را ارائه کرد

افکار نیوز-2 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/159357756072160