استعفای ۳۰ نفر از مجموعه وزارت کشور برای حضور در انتخابات مجلس

استعفای ۳۰ نفر از مجموعه وزارت کشور برای حضور در انتخابات مجلس

خبرگزاری مهر-5 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/15603346801702