منفعت طلبی استانی شدن انتخابات برای نمایندگان مجلس دهم کذب محض است

منفعت طلبی استانی شدن انتخابات برای نمایندگان مجلس دهم کذب محض است

خبرگزاری دانشجو-3 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/155815458082636