۱۴بازیکن رئال مادرید به دنبال باشگاه‌هایی جدید

۱۴بازیکن رئال مادرید به دنبال باشگاه‌هایی جدید

بسیاری از بازیکنان کنونی رئال، این تیم را در تور تابستانی همراهی نخواهند کرد.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/863978/%DB%B1%DB%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF