گزینه سرمربیگری ایران، احتمال هدایت تیم ملی چین را رد نکرد

گزینه سرمربیگری ایران، احتمال هدایت تیم ملی چین را رد نکرد

https://www.khabaronline.ir/news/1250463/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF