کورزاوا: می‌خواهیم تاریخ ساز شویم

کورزاوا: می‌خواهیم تاریخ ساز شویم

https://www.isna.ir/news/99041108132/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85