کاررا: بیایم ایران، حساب‌ بانکی‌ام بسته می‌شود

کاررا: بیایم ایران، حساب‌ بانکی‌ام بسته می‌شود

طی روز‌های گذشته اسامی یکی، دو سرمربی خارجی برای پذیرش هدایت تیم استقلال در رسانه‌ها منتشر شد که از قرار معلوم هیچکدام به سرانجام نرسید.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/863982/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF