پله از بیمارستان سائوپائولو مرخص شد

پله از بیمارستان سائوپائولو مرخص شد

پله ۷۸ ساله از بیمارستانی در شهر سائوپولوی برزیل مرخص شد.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/852652/%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF