وضعیت عجیب لوئیس انریکه در تیم ملی اسپانیا

وضعیت عجیب لوئیس انریکه در تیم ملی اسپانیا

لوئیس انریکه سال گذشته و پس از برکناری فراناندو هیه رو از مربیگری تیم ملی اسپانیا جانشین وی شد.

http://www.varzesh3.com/news/1605059/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7