هیأت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد رتبه نخست کشور را کسب کرد

هیأت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد رتبه نخست کشور را کسب کرد

https://www.khabaronline.ir/news/1289879/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF