نصیرزاده: شفر داور بود گل قائدی را مردود می‌کرد!

نصیرزاده: شفر داور بود گل قائدی را مردود می‌کرد!

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی، گفت: اگر شفر هم کمک داور بود گل مهدی قائدی را آفساید اعلام می‌کرد.

https://90tv.ir/news/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF