مولر: فلیک بایرن را به روزهای گواردیولا برگرداند

مولر: فلیک بایرن را به روزهای گواردیولا برگرداند

https://www.isna.ir/news/99051208236/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF