منچستریونایتد ناامید از جذب سانچو، امیدوار به خرید جیمز

منچستریونایتد ناامید از جذب سانچو، امیدوار به خرید جیمز

دنیل جیمز فاصله زیادی با پوشیدن پیراهن یونایتد ندارد.

https://90tv.ir/news/%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2