مدیر برنامه‌های رسن: بشار با پرسپولیس قرارداد دارد/ تمرکزش روی پرسپولیس است

مدیر برنامه‌های رسن: بشار با پرسپولیس قرارداد دارد/ تمرکزش روی پرسپولیس است

مدیر برنامه‌های بازیکن عراقی پرسپولیس به پیشنهاد باشگاه الریان قطر به این بازیکن واکنش نشان داد.

https://90tv.ir/news/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA