مترجم پرسپولیس به عنوان مربی مشغول به کار شد!

مترجم پرسپولیس به عنوان مربی مشغول به کار شد!

مترجم سابق تیم پرسپولیس به عنوان مربی فوتبال کار خود را آغاز کرد.

https://90tv.ir/news/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF