ماجرای خاصِ تصادف یک پورشه و پراید در اصفهان

ماجرای خاصِ تصادف یک پورشه و پراید در اصفهان

تصادف وحشتناک یک پورشه با پراید در اصفهان بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/864712/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%90-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86