فوت نوزاد در بیمارستان چالوس از قصور پزشکی نبود

فوت نوزاد در بیمارستان چالوس از قصور پزشکی نبود

مدیر بیمارستان طالقانی چالوس ادعای قصور پزشکی در باره مرگ یک نوزاد در این بیمارستان را تکذیب کرد.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/884263/%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF