فرار مردم راس‌العین پس از حمله هوایی ترکیه

فرار مردم راس‌العین پس از حمله هوایی ترکیه

پس از شروع عملیات موسوم به چشمه صلح اردوغان در شمال شرق سوریه، منابع خبری از حملات هوایی و توپخانه ای سنگین به شهر راس العین خبر دادند.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/916857/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87