غول ذوب آهن، چالش بزرگ برای دفاع پرسپولیس (عکس)

غول ذوب آهن، چالش بزرگ برای دفاع پرسپولیس (عکس)

مهاجم تنومند تیم ذوب آهن فشار زیادی روی دروازه و همینطور مدافعان تیم پرسپولیس وارد کرد.

http://www.varzesh3.com/news/1605581/%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%DA%A9%D8%B3