عکس | کدام هنرپیشه زن بازی دیشب سردار آزمون را از نزدیک دید؟

عکس | کدام هنرپیشه زن بازی دیشب سردار آزمون را از نزدیک دید؟

https://www.khabaronline.ir/news/1299174/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%AF