عرب:رفتن برانکو پیچیده نبود اما آن را پیچیده کردند/ زندگی من هم فدای پرسپولیس اما تا خصوصی نشویم اتفاقی نمی‌افتد

عرب:رفتن برانکو پیچیده نبود اما آن را پیچیده کردند/ زندگی من هم فدای پرسپولیس اما تا خصوصی نشویم اتفاقی نمی‌افتد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به خبر استعفایش گفت: افرادی که این شایعات را می‌سازند یا میز طلب هستند یا از قبل منافعی در این باشگاه داشتند.

https://90tv.ir/news/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF