شورای امنیت، حادثه تروریستی نیوزیلند را محکوم کرد

شورای امنیت، حادثه تروریستی نیوزیلند را محکوم کرد

 شورای امنیت سازمان ملل متحد با تروریستی خواندن حمله به دو مسجد در نیوزیلند، به شدت آن را محکوم کرد.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/842663/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF