سپاهانِ نیمه اول، فراتر از لیگ برتر بود

سپاهانِ نیمه اول، فراتر از لیگ برتر بود

https://www.isna.ir/news/99041007307/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF