سنگال، تونس، الجزایر و نیجریه در نیمه نهایی جام ملت‌های آفریقا

سنگال، تونس، الجزایر و نیجریه در نیمه نهایی جام ملت‌های آفریقا

جمع تیم های مرحله نیمه نهایی تکمیل شد.

https://90tv.ir/news/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7