ستاره‌های سری آ که ارزششان کم شده است

ستاره‌های سری آ که ارزششان کم شده است

برخی از ستاره‌های لیگ فوتبال ایتالیا که با کاهش ارزش روبرو شده‌اند به تصویر کشیده شده است.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/884262/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA