زورخانه مجن و میامی فردا با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شوند

زورخانه مجن و میامی فردا با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شوند

https://www.isna.ir/news/98091006880/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD