زورخانه‌ای که احداثش 15 سال به درازا کشید!

زورخانه‌ای که احداثش 15 سال به درازا کشید!

https://www.isna.ir/news/98091107416/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%B4-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF