رکوردهای ایبراهیموویچ و ایموبیله در هفته آخر سری آ

رکوردهای ایبراهیموویچ و ایموبیله در هفته آخر سری آ

https://www.isna.ir/news/99051208250/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2