رضا رفیع به محمود صادقی: به ظریف چی گفتی؟!

رضا رفیع به محمود صادقی: به ظریف چی گفتی؟!

رضا رفیع، طنز پرداز و مجری تلویزیون به محمود صادقی درخصوص تشبیه کردن ظریف به کار حضرت علی (ع) و سر در چاه بردن و درددل کردن تذکر داد.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/885244/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C