رابیو پیروز جنگ قضایی با پاری سن ژرمن

رابیو پیروز جنگ قضایی با پاری سن ژرمن

یاغی جوان پاری سن ژرمن که علیه این باشگاه به کمیته انضباطی اتحادیه لیگ فرانسه شکایت کرده بود، موفق به اثبات ادعای خود شد.

http://www.varzesh3.com/news/JPX5y/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86-%DA%98%D8%B1%D9%85%D9%86