دینامو زاگرب بدون محرمی به بنفیکا باخت

دینامو زاگرب بدون محرمی به بنفیکا باخت

مدافع راست ایرانی دینامو زاگرب کرواسی در شب شکست تیمش برابر بنفیکا پرتغال حضور نداشت.

http://www.varzesh3.com/news/1598909/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA