دیناموزاگرب صادق محرمی را می‌فروشد

دیناموزاگرب صادق محرمی را می‌فروشد

تیم دینامو زاگرب تصمیم به فروش صادق محرمی، هافبک ایرانی گرفته است.

https://90tv.ir/news/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF