حمله مدیر قدیمی استقلال به مدیران جدید؛ کار از جای دیگر خراب است

حمله مدیر قدیمی استقلال به مدیران جدید؛ کار از جای دیگر خراب است

https://www.khabaronline.ir/news/1405242/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8