جنجال در مجمع فوق‌العاده هیات فوتبال استان سمنان و رای به یک ابقا پرحاشیه

جنجال در مجمع فوق‌العاده هیات فوتبال استان سمنان و رای به یک ابقا پرحاشیه

https://www.isna.ir/news/98101108568/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9