جریمه ۱.۷ میلیاردی یک واردکننده موبایل

جریمه ۱.۷ میلیاردی یک واردکننده موبایل

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه به دلیل گرانفروشی خبر داد.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/885245/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84