تمام گل‌های استقلال به نام پاتوسی؛ در نقش مسی

تمام گل‌های استقلال به نام پاتوسی؛ در نقش مسی

در 7 بازی اخیر استقلال، تمام گل‌های این تیم با ضربه نهایی یا پاس یک ستاره به نتیجه رسیده‌اند.

https://90tv.ir/news/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C