تشکر آرتتا از گواردیولا بعد از قهرمانی با آرسنال

تشکر آرتتا از گواردیولا بعد از قهرمانی با آرسنال

https://www.isna.ir/news/99051208213/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%84