تابش: اگر قانون 90+10 تصویب شده باید ابلاغ کنند/برخی از هواداران سپاهان خط می‌گیرند

تابش: اگر قانون 90+10 تصویب شده باید ابلاغ کنند/برخی از هواداران سپاهان خط می‌گیرند

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: ما بارها از قانون 90 به 10 صحبت کردیم اما حرف‌ها به جایی نرسید و کلی هم از ما ایراد گرفتند که چرا این صحبت‌ها را مطرح می‌کنیم!

https://90tv.ir/news/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-90-10-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF