بیک‌زاده:دربی چرا یکشنبه است؟/استقلال ببرد شرایط عوض می‌شود

بیک‌زاده:دربی چرا یکشنبه است؟/استقلال ببرد شرایط عوض می‌شود

https://www.khabaronline.ir/news/1299153/%D8%A8%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF