ستاره ای که مصادره شدنی نیست؛/ برای کریم باقری؛ اسطوره ای که تمام نمی شود!

ستاره ای که مصادره شدنی نیست؛/ برای کریم باقری؛ اسطوره ای که تمام نمی شود!

هنوز هم لحظه ظهور آن فوق ستاره را در ذهن دارم، ستاره ای که روزی دلخوشی یک نسل بود؛ آقای شماره 6.

http://www.varzesh3.com/news/1642410/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF