باخت ۳ بر صفر جواد خیابانی

باخت ۳ بر صفر جواد خیابانی

https://www.isna.ir/news/97122613774/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C