انتخاب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی استان سمنان

انتخاب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی استان سمنان

https://www.isna.ir/news/98120604861/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86