اصرار ۲ باشگاه لیگ برتری فوتبال برای دریافت سهم خود از تبلیغات محیطی

اصرار ۲ باشگاه لیگ برتری فوتبال برای دریافت سهم خود از تبلیغات محیطی

https://www.isna.ir/news/98041910238/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA