کوتاه‌قامتی که خوب هد می‌زند؛/ آمار فوق العاده گلزنی احمدزاده با ضربه سر

کوتاه‌قامتی که خوب هد می‌زند؛/ آمار فوق العاده گلزنی احمدزاده با ضربه سر

فرشاد احمدزاده دیشب توانست گلی سرنوشت ساز را برای تیمش رقم بزند تا نقش پررنگی در پیروزی برابر ماشین سازی داشته باشد.

http://www.varzesh3.com/news/1692839/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1